Reference material

title of a book author translator publishing company
Kaiseki gairon Teiji Takagi   Iwanami Shoten,Publishers
Suugaku no rekishi Carl B. Boyer Tetsuo Kagami · Yuu Urano Asakura Shoten,Publishers
Sekibun no rekishi   Yoshikazu Baba Gendai-Sugakusha
Kinsei suugaku no rekishi Koushirou Nakamura   NIPPON HYORONSHA CO.,LTD.PUBLISHERS
Kaisekigaku no rekisi Umberto Bottazzini Junji Kouda Gendai-Sugakusha
"Mugen" ni miirareta
tensai suugakysha tati
Amir D. Aczel Kaoru Aoki Hayakawa Publishing Corporation


Japanese sites
Mathematical Formulas| Kodawari House| Pinpoint StreetView|